Algemene voorwaarden Praktijk Liebelle

 

Praktijk Liebelle is opgericht door Ellen Nabuurs (hierna te noemen: de Kindercoach) gevestigd te Amsterdam en ingeschreven op nummer: 71852980. Praktijk Liebelle richt zich op het coachen van kinderen en (jong)volwassenen (hierna te noemen: de cliënt).

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Liebelle en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de Kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Praktijk Liebelle opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Coaching kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.

Vertrouwelijkheid

Praktijk Liebelle is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is een officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en wacht tot de cliënt naar binnen wordt geroepen. Na afloop van de sessie wordt de cliënt op de afgesproken tijd weer opgehaald. Indien ouders met cliënt samen overeenstemmen dat de cliënt zelf naar mijn praktijk toe komt is dat op eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en ouders. De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

 

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur kan zullen de voor u gereserveerde tijd worden gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Praktijk Liebelle niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.


Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website of zijn op te vragen bij Praktijk Liebelle. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak
ingepland.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Praktijk Liebelle.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Praktijk Liebelle een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk Liebelle gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Liebelle, is Praktijk Liebelle genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Praktijk Liebelle gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Het advies van Praktijk Liebelle is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Praktijk Liebelle is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Liebelle, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Liebelle.

Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Liebelle. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Praktijk Liebelle aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.


Klachten

Voor klachten kan de cliënt zich wenden op het klachtenreglement.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Om deze reden houdt Praktijk Liebelle zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een privacyreglement is hier te vinden.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.